dilluns, 3 de desembre de 2012

Informació sobre el Consell Escolar


QUÈ ÉS EL CONSELL ESCOLAR DE CENTRE?

El consell escolar de centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar
en el govern del centre.
FUNCIONS
a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una
majoria de tres cinquenes parts dels membres.
b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el
desenvolupament i els resultats.
c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres
acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
d) Aprovar les normes d’organització, funcionament i modificacions
corresponents.
e) Aprovar la carta de compromís educatiu.
f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
h) Participar en el procediment de selecció i proposta de cessament del
director o directora.
i) Intervenir en la resolució de conflictes i, si escau, revisar les sancions
als alumnes.
j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars
complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el
desenvolupament.
k) Participar en els les anàlisi i les avaluacions del funcionament general
del centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar.
l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.
m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o
reglamentàries.
COMPOSICIÓ
El Consell Escolar està composat per:
1. El director o directora, que el presideix.
2. El cap o la cap d’estudis.
3. Un o una representant de l’ajuntament de la localitat on es troba
situat el centre.
4. Els i les representants del professorat s'elegeixen pel claustre, que
han de ser un terç de la composició total
5. Els i les representants de l’alumnat i dels pares i mares o tutors,
elegits respectivament per ells i entre ells. També han de ser, com a
mínim, un terç de la composició total
6. Un o una representant del personal d’administració i serveis, elegit
per i entre aquest personal.
7. En els centres específics d'educació especial i en els que tinguin
unitats d'educació especial també és membre del consell escolar un o
una representant del personal d’atenció educativa. La representació
d'aquest personal no té la consideració de representació del
professorat als efectes de determinar la composició del consell
escolar.
Cada centre determina la composició del consell escolar que queda recollida
en les seves normes d'organització i funcionament.
> En els centres de nova creació, el director o directora ha d'ajustar la
composició del consell escolar respectant el que estableixen els apartats 3 i 4.
En els centres incomplets, quan el nombre de professorat no permeti assolir el
que preveu l'apartat 3, les normes d'organització i funcionament han d'establir
El secretari o secretària del centre no és membre del consell escolar
però hi assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell